De Brinck huisartsenpraktijk

Spoednummer 0174 240 240

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe bereid ik me voor bij een consult met mijn huisarts?

1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is, dan weet dat de arts niet wat uw verwachting is.

2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht, naar deze dokter. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?

3. Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet neemt, zeg dat dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.

4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede. Probeer u in te leven in de rol van de arts, dat verwacht u omgekeerd ook.

5. Weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten en behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt, voor welke stoffen u allergisch bent.

6. Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde erfelijke ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor de arts.

7. Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.

8. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel consult in overleg met de assistente.

9. Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.

10. Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.

Kan ik bij de huisarts terecht voor een medische verklaring?

Helaas kunt u bij uw huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.
Wilt u hier meer over weten? Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG.

Kan ik bij mijn huisarts terecht voor reizigersvaccinaties?

Nee, u kunt bij uw huisarts niet terecht voor reizigersvaccinaties. U kunt zich hiervoor wenden tot de GGD in Den Haag.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor een bezoek aan een dokter in het ziekenhuis?

Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Natuurlijk gebeurt dit pas als uw medische probleem niet binnen huisartsenpraktijk De Brinck kan worden opgelost.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor de fysiotherapeut?

U heeft in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut. Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven. Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist

Heb ik een verwijsbrief nodig voor andere specialisten?

Voor sommige therapeuten zoals de mondhygiënist, huidtherapeut ,diëtist, ergotherapeut, logopedist en podotherapeut is het bij sommige zorgverleners van belang dat u wel een verwijsbrief nodig heeft, indien u de behandeling vergoed wil krijgen. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Waar kan ik terecht voor een medicatiepaspoort?

Een medicatiepaspoort kan u van pas komen, wanneer u verschillende medicijnen gebruikt en op reis gaat of een specialist gaat bezoeken. Het is een overzicht van uw medicatie, waarin de werkzame stof wordt genoemd en de dosering daarvan.
U kunt hiervoor terecht bij uw apotheker.

Kan de huisarts mijn afspraak in het ziekenhuis vervroegen?

Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie. Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk: een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld), een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen wordt geholpen) en een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • Voor sommige onderzoeken en ingrepen kunt u ook terecht in de zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s). Een voorbeeld daarvan is de DC Kliniek Den Haag.
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijdbemiddeling.

Waarom krijg ik iedere keer weer andere medicijnen van de apotheek?

Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek.

Hoe regel ik thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis (bijvoorbeeld voor wondverzorging, hulp bij wassen of aankleden, medicatie toedienen etc.)?

Iedereen kan en moet zelf contact opnemen met een van de verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig in het Westland voor verpleegkundige- of huishoudelijke hulp. U kunt hiervoor onder andere terecht bij :
Careyn Thuiszorg, tel. 088-1239988
Pieter van Foreest, tel. 015-5155000
Pallia Zorgbureau, tel. 0174-441527

Ik kom in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassingen. Waar kan ik hiervoor terecht?

U kunt dan contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente Westland. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben

Hoe denken de huisartsen verbonden aan deze praktijk over euthanasie?

Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar. Uitsluitend een arts, die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting. Uw huisarts kan zich vinden in deze regelgeving. Hij heeft geen principiële bezwaren tegen de uitvoering van actieve euthanasie of tegen hulp bij zelfdoding, mits maar voldaan is aan alle zorgvuldigheidseisen. Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met een van de huisartsen.

Heb ik inzage in mijn eigen dossier?

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

Ik wil graag een kopie van mijn medisch dossier?

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot 100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

Ik wil graag het dossier inzien van een overledene?

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Wat doe ik met mijn onvrede over de huisarts of een van de andere hulpverleners in de praktijk?

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.